ōÅĖÕŻÉÅ ÄĮĪĪŁÅ ĒĻŅĻÓĖĻŠĮ ķĻÓĖף

‚€€€€€€€<11>16Lib41'29"€€€€<10>17Vir37'50"€€€€€<9> 6Leo18'28"€€€€€€€€€€€€€€€ƒ
  Moo 3Lib43'33"   
  Ven 7Lib30'17"   
    
    
    
    
    
    
   Sun 21Leo37'33"  Nod 4Leo57'26"r 
   Mer 12Leo47'44"r  Ver 5Can14'03" 
<12> 6Sco51'34"€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€23Gem08'09"<8>
 Jup 15Sco05'55"  Astrolog 5.41G chart  
  current Moscow  
  Tue 14 Aug 2018 14:12:42  
  Moscow  
  ST +3:00 GMT  
  37œ37'04"E 55œ45'06"N  
  UT: 11:12:42, Sid.T: 11:14:30  
  Placidus Houses  
  Tropical / Geocentric  
  Julian Day = 2458344.9672  
<1>22Sco01'39"€€€€€‡ †€€€€€22Tau01'39"<7>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
<2>23Sag08'09"€€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€ 6Tau51'34"<6>
 Sat 2Cap57'39"r  Nep 15Pis43'22"r   
 For 4Cap07'40"    
 Plu 19Cap16'00"r    
 Mar 29Cap45'20"r    
 Lil 0Aqu54'21"    
    
    
    
    
   Chi 1Ari44'51"r  Ura 2Tau32'31"r 
„€€€€€€€€€€€€€€€ 6Aqu18'28"<3>€€€€€17Pis37'50"<4>€€€€€16Ari41'29"<5>€€€€€€€€…


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Tue 14- 8-2018 14:12:42 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37œ37'04"E 55œ45'06"N

SunVirLeoVirScoLibLibGemGemScoGemLeoScoLibCanLibVir
21œ12œ17œ14œ10œ27œ27œ11œ13œ11œ27œ28œ
Leo40'12'33'41'21'17'05'40'26'41'17'15'52'25'49'37'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSqMooVirLibSagLibScoCanSagScoCapVirSagScoLeoLibVir
a 224œ18œ18œ24œ26œ18œ19œ27œ25œ
53'Lib15'36'44'24'20'08'43'29'44'20'18'55'28'52'40'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Con MerVirScoVirLibGemTauScoGemLeoScoLibCanLibVir
s 8 12œ10œ28œ22œ22œ29œ23œ24œ
49' Leo09'16'56'52'40'15'01'16'52'51'27'00'24'12'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSqCon VenSagLibScoCanSagScoCapVirSagScoLeoLibVir
s 0a 3 26œ20œ20œ26œ28œ20œ21œ29œ27œ
52'46' Lib37'18'13'01'36'23'37'13'12'48'22'45'34'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Tri  MarSagCapPisAquCapPisScoAquCapAriSagSco
s 3  29œ22œ16œ16œ22œ24œ16œ17œ25œ23œ
58'  Cap25'21'08'44'30'45'21'19'56'29'53'41'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 Squ  JupSagAquCapSagCapVirSagSagVirScoLib
 s 2  15œ15œ17œ23œ25œ23œ10œ18œ16œ
 18'  Sco01'49'24'10'25'01'00'36'09'33'21'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Squ Squ  SatPisAquCapAquLibCapCapLibSagSco
s 0 s 4  11œ17œ18œ16œ12œ10œ
45' 32'  Cap45'20'06'21'57'56'32'05'29'17'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Inc  Squ TriUraAriPisAriGemPisPisGemAquCan
s 1  s 2 a 010œ17œ18œ16œ12œ10œ
11'  47' 25'Tau07'54'08'44'43'20'53'17'05'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
   SSqTriQui NepAquPisTauAquAquTauCapSag
   s 0a 0s 0 15œ17œ23œ25œ23œ10œ18œ16œ
   58'37'45' Pis29'44'20'18'55'28'52'40'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Inc       SexPluAquLibCapCapAriSagSco
s 2       s 319œ25œ27œ25œ11œ12œ20œ18œ
21'       32'Cap30'06'05'41'15'38'26'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Opp     SSx QuiChiGemPisAquTauCapGem
s 1     s 0 a 017œ18œ26œ24œ
58'     47' 28'Ari21'19'56'29'53'41'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Sex         NodScoLibCanVirLeo
a 1         19œ20œ28œ26œ
13'         Leo55'32'05'29'17'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
       SSq Sex LilCapAriSagSco
       s 0 a 0 17œ18œ26œ24œ
       10' 50' Aqu31'04'28'16'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Squ      Qui  Inc ForLibSagSco
s 0      s 0  a 0 13œ10œ
24'      24'  49' Cap40'04'52'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSqSqu         SSx  VerVirLeo
a 1s 1         s 0  13œ11œ
23'30'         16'  Can37'25'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Squ  SSq Con   Sex     AscLib
s 0  a 0 s 6   s 2     22œ19œ
24'  28' 55'   45'     Sco49'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
    Sex SesOppTri    Qui Mid
    s 2 s 0s 1a 1    s 0 17œ
    31' 05'54'38'    23' Vir

No major configurations in aspect grid.Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 45.7 ( 1) + 12.7 ( 3) + 0.4 ( 3) = 58.9 ( 1) / 13.9%
Moon: 26.3 ( 3) + 22.9 ( 1) + 0.0 ( 8) = 49.2 ( 2) / 11.6%
Mercury: 12.6 (11) + 2.5 (13) + 0.3 ( 6) = 15.3 (12) / 3.6%
Venus: 33.8 ( 2) + 14.8 ( 2) + 0.4 ( 4) = 49.0 ( 3) / 11.5%
Mars: 14.5 (10) + 4.5 (11) + 0.0 ( 9) = 19.0 (10) / 4.5%
Jupiter: 21.5 ( 5) + 9.0 ( 7) + 0.1 ( 7) = 30.6 ( 6) / 7.2%
Saturn: 25.5 ( 4) + 11.8 ( 4) + 0.5 ( 1) = 37.8 ( 4) / 8.9%
Uranus: 8.9 (13) + 7.0 ( 8) + 0.0 (10) = 15.9 (11) / 3.7%
Neptune: 19.8 ( 8) + 9.6 ( 6) + 0.0 (11) = 29.3 ( 7) / 6.9%
Pluto: 16.2 ( 9) + 5.9 ( 9) + 0.5 ( 2) = 22.6 ( 9) / 5.3%
Chiron: 11.5 (12) + 1.4 (16) + 0.4 ( 5) = 13.3 (13) / 3.1%
Node: 4.3 (17) + 1.5 (15) + 0.0 (12) = 5.8 (17) / 1.4%
Lilith: 5.2 (14) + 1.3 (17) + 0.0 (13) = 6.5 (16) / 1.5%
Fortune: 5.0 (15) + 3.0 (12) + 0.0 (14) = 8.0 (14) / 1.9%
Vertex: 5.0 (16) + 2.4 (14) + 0.0 (15) = 7.4 (15) / 1.7%
Ascendan: 20.0 ( 7) + 10.7 ( 5) + 0.0 (16) = 30.7 ( 5) / 7.2%
Midheave: 21.0 ( 6) + 4.5 (10) + 0.0 (17) = 25.5 ( 8) / 6.0%
Total: 296.8 + 125.3 + 2.7 = 424.8 / 100.0%