ōÅĖÕŻÉÅ ÄĮĪĪŁÅ ĒĻŅĻÓĖĻŠĮ ķĻÓĖף

‚€€€€€€€<11>12Can51'50"€€€€<10> 3Gem17'16"€€€€€<9>27Ari52'00"€€€€€€€€€€€€€€€ƒ
    
    
    
    
    
    
    
    
    Ura 24Ari45'47" 
    Moo 18Ari46'38" 
<12>15Leo35'22"€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€ 0Ari57'42"<8>
 Nod 15Leo41'37"r  Astrolog 5.41G chart  
  current Moscow  
  Tue 23 Jan 2018 20:22:34  
  Moscow  
  ST +3:00 GMT  
  37œ37'04"E 55œ45'06"N  
  UT: 17:22:34, Sid.T: 4:05:02  
  Placidus Houses  
  Tropical / Geocentric  Chi 25Pis23'44" 
  Julian Day = 2458142.2240  Nep 12Pis30'39" 
<1>10Vir53'57"€€€€€‡ †€€€€€10Pis53'57"<7>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Ver 17Aqu58'39" 
<2> 0Lib57'42"€€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€15Aqu35'22"<6>
  Jup 20Sco17'58"   
  For 26Sco01'13"   
  Mar 28Sco16'02"   
    
    
    
    Ven 7Aqu06'16" 
    Sun 3Aqu39'22" 
   Lil 8Cap24'56"  Plu 19Cap32'57" 
   Sat 3Cap57'53"  Mer 17Cap51'30" 
„€€€€€€€€€€€€€€€27Lib52'00"<3>€€€€€ 3Sag17'16"<4>€€€€€12Cap51'50"<5>€€€€€€€€…


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Tue 23- 1-2018 20:22:34 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37œ37'04"E 55œ45'06"N

SunPisCapAquCapSagCapPisAquCapAquScoCapSagAquScoAri
11œ25œ26œ18œ14œ23œ26œ29œ21œ29œ10œ22œ
Aqu13'45'22'57'58'48'12'05'36'31'40'02'50'49'16'28'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
QuiMooPisPisAquAquAquAriAriPisAriGemAquAquPisGemTau
s 318œ12œ26œ21œ17œ28œ18œ29œ11œ
07'Ari19'56'31'32'22'46'38'09'05'14'35'23'22'50'01'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SquMerCapSagSagCapPisAquCapAquScoCapSagAquScoPis
s 017œ27œ23œ19œ10œ15œ18œ21œ13œ21œ14œ25œ
55'Cap28'03'04'54'18'11'42'37'46'08'56'55'22'34'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
ConQui VenCapSagCapPisAquCapPisScoCapCapAquScoAri
s 3a 0 28œ20œ15œ24œ28œ11œ22œ12œ24œ
26'19' Aqu41'42'32'56'48'19'15'23'45'33'32'00'11'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
   MarScoSagAquCapSagCapLibSagScoCapLibVir
   28œ24œ16œ11œ20œ23œ26œ18œ27œ19œ
   Sco17'06'30'23'54'49'58'20'08'07'34'46'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
QuiIncSex ConJupSagAquCapSagCapLibSagScoCapLibLeo
s 1a 1a 2 s 720œ12œ16œ19œ22œ14œ23œ15œ26œ
21'31'26' 58'Sco07'31'24'55'50'59'21'09'08'35'47'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSx    SSqSatAquAquCapAquLibCapSagCapScoPis
a 0    s 129œ11œ14œ24œ14œ25œ18œ
18'    20'Cap21'14'45'40'49'11'59'58'25'37'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Con     UraAriPisAriGemPisAquPisCanTau
a 5     24œ10œ20œ10œ21œ14œ
59'     Ari38'09'04'13'35'23'22'49'01'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
       NepAquPisTauAquCapPisGemAri
       12œ16œ18œ29œ10œ19œ11œ22œ
       Pis01'57'06'27'15'14'42'53'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SquCon  Sex   PluAquScoCapSagAquScoPis
a 0a 1  s 0   19œ22œ13œ22œ15œ26œ
46'41'  45'   Cap28'37'58'47'45'13'25'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
      SSx  ChiGemAquCapPisGemAri
      s 0  25œ16œ25œ18œ29œ
      37'  Pis32'54'42'41'08'20'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
          NodLibLibTauLeoCan
          15œ27œ16œ28œ
          Leo03'51'50'17'29'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
           LilSagCapScoPis
           17œ28œ20œ
           Cap13'11'39'51'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
BQn Qui      Tri  ForCapLibLeo
s 1 s 0      s 0  26œ18œ29œ
14' 54'      37'  Sco59'27'39'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SexSSx   SSq       VerScoAri
a 0s 0   a 0       17œ29œ10œ
47'07'   59'       Aqu26'37'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
BQnBQn     SesOpp      AscCan
s 1a 1     s 1a 1      10œ22œ
14'52'     08'36'      Vir05'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
TriSSqSesTriOpp Inc  Ses QuiBQn   Mid
a 0a 0s 0a 3s 5 a 0  a 1 a 0s 0   
22'29'25'49'01' 40'  15' 24'52'   Gem

No major configurations in aspect grid.



Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 28.5 ( 2) + 18.3 ( 2) + 1.9 ( 1) = 48.7 ( 1) / 12.2%
Moon: 24.5 ( 4) + 19.5 ( 1) + 0.0 ( 7) = 43.9 ( 2) / 11.0%
Mercury: 17.2 ( 8) + 13.3 ( 4) + 0.5 ( 5) = 30.9 ( 4) / 7.7%
Venus: 15.2 (11) + 9.8 ( 6) + 1.4 ( 3) = 26.4 ( 7) / 6.6%
Mars: 23.8 ( 5) + 0.0 (16) + 1.6 ( 2) = 25.5 ( 9) / 6.4%
Jupiter: 12.3 (13) + 6.1 ( 7) + 0.0 ( 8) = 18.4 (13) / 4.6%
Saturn: 29.8 ( 1) + 6.0 ( 8) + 0.9 ( 4) = 36.7 ( 3) / 9.2%
Uranus: 16.5 ( 9) + 4.3 ( 9) + 0.0 ( 9) = 20.8 (11) / 5.2%
Neptune: 26.0 ( 3) + 0.0 (17) + 0.0 (10) = 26.0 ( 8) / 6.5%
Pluto: 16.3 (10) + 13.3 ( 3) + 0.4 ( 6) = 30.0 ( 5) / 7.5%
Chiron: 17.5 ( 7) + 2.0 (11) + 0.0 (11) = 19.5 (12) / 4.9%
Node: 2.9 (17) + 0.4 (14) + 0.0 (12) = 3.3 (17) / 0.8%
Lilith: 8.0 (14) + 0.1 (15) + 0.0 (13) = 8.1 (14) / 2.0%
Fortune: 5.0 (15) + 1.5 (12) + 0.0 (14) = 6.5 (16) / 1.6%
Vertex: 5.0 (16) + 2.6 (10) + 0.0 (15) = 7.6 (15) / 1.9%
Ascendan: 20.0 ( 6) + 1.1 (13) + 0.0 (16) = 21.1 (10) / 5.3%
Midheave: 15.0 (12) + 11.7 ( 5) + 0.0 (17) = 26.7 ( 6) / 6.7%
Total: 283.5 + 110.2 + 6.6 = 400.3 / 100.0%