ōÅĖÕŻÉÅ ÄĮĪĪŁÅ ĒĻŅĻÓĖĻŠĮ ķĻÓĖף

‚€€€€€€€<11> 8Can33'58"€€€€<10>28Tau35'03"€€€€€<9>23Ari32'40"€€€€€€€€€€€€€€€ƒ
 Nod 28Can15'58"r    
    
    
    
    
    
    
    
   Moo 5Tau23'41"  
   Ura 28Ari45'19"r  Chi 27Pis56'22" 
<12>11Leo55'48"€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€27Pis12'21"<8>
  Astrolog 5.41G chart  
  current Moscow  
  Tue 18 Dec 2018 22:25:29  
  Moscow  
  ST +3:00 GMT  
  37œ37'04"E 55œ45'06"N  
  UT: 19:25:29, Sid.T: 3:45:24  
  Placidus Houses  
  Tropical / Geocentric  Mar 21Pis07'24" 
  Julian Day = 2458471.3094  Nep 13Pis51'20" 
<1> 7Vir39'08"€€€€€‡ †€€€€€ 7Pis39'08"<7>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Lil 14Aqu54'01" 
<2>27Vir12'21"€€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€11Aqu55'48"<6>
  Ven 11Sco23'47"   
    
    
    
    
    
    Ver 11Aqu39'19" 
   Sun 26Sag49'16"  Plu 20Cap09'48" 
   Jup 8Sag56'21"  For 16Cap13'33" 
   Mer 5Sag56'52"  Sat 9Cap49'39" 
„€€€€€€€€€€€€€€€23Lib32'40"<3>€€€€€28Sco35'03"<4>€€€€€ 8Cap33'58"<5>€€€€€€€€…


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Tue 18-12-2018 22:25:29 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37œ37'04"E 55œ45'06"N

SunPisSagSagAquSagCapAquAquCapAquLibCapCapCapScoPis
26œ16œ17œ27œ12œ12œ20œ19œ12œ
Sag06'23'06'58'52'19'47'20'29'22'32'51'31'14'14'42'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
MooAquAquAriAquPisTauAriPisAriGemPisPisPisCanTau
20œ13œ22œ12œ16œ16œ25œ10œ23œ16œ
Tau40'23'15'10'36'04'37'46'40'49'08'48'31'31'59'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
IncMerScoCapSagSagAquCapSagAquLibCapSagCapLibPis
a 023œ28œ22œ17œ24œ28œ10œ26œ21œ
33'Sag40'32'26'53'21'54'03'56'06'25'05'48'47'15'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSqOpp VenCapScoSagAquCapSagCapVirSagSagSagLibLeo
s 0a 6 11œ16œ25œ10œ12œ15œ19œ19œ28œ13œ26œ19œ
25'00' Sco15'10'36'04'37'46'40'49'08'48'31'31'59'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SquSSq  MarAquAquAriPisAquPisTauPisAquPisGemAri
s 5a 0  21œ15œ17œ20œ24œ24œ18œ14œ24œ
41'43'  Pis01'28'56'29'38'31'41'00'40'23'23'51'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 Con  JupSagAquCapSagAquLibCapSagCapLibPis
 a 2  24œ18œ26œ29œ11œ27œ10œ23œ
 59'  Sag23'50'23'33'26'36'55'34'17'17'45'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Tri SexQuiSSxSatPisAquCapAquLibCapCapCapScoPis
a 4 s 1a 0a 011œ14œ18œ19œ27œ13œ25œ19œ
25' 34'42'53'Cap17'50'59'53'02'21'01'44'44'12'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
TriCon     UraAriPisAriGemPisPisPisCanTau
a 1s 6     28œ13œ13œ21œ20œ13œ
56'38'     Ari18'27'20'30'49'29'12'12'40'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
  TriConSqu SSqNepAquPisTauAquAquAquGemAri
  a 2s 7a 4 s 013œ17œ20œ21œ29œ15œ27œ10œ21œ
  27'16'54' 06'Pis00'53'03'22'02'45'45'13'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 SSq Sex    PluAquLibAquCapAquScoPis
 s 0 s 0    20œ24œ24œ18œ13œ24œ
 47' 57'    Cap03'12'31'11'54'54'22'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Squ      SSx  ChiTauPisAquPisGemAri
a 1      a 0  27œ28œ22œ17œ28œ
07'      48'  Pis06'25'04'47'47'15'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Inc      SquSes TriNodTauLibTauLeoGem
a 1      s 0s 0 a 028œ22œ17œ28œ
26'      29'35' 19'Can34'14'57'57'25'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
           LilAquAquScoAri
           14œ13œ26œ
           Aqu33'16'16'44'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
         Qui  ForCapScoPis
         s 0  16œ28œ11œ22œ
         17'  Cap56'56'24'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSq  Squ          VerScoAri
a 0  s 0          11œ24œ
09'  15'          Aqu39'07'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
TriSquSex SquTri Opp      AscCan
s 2s 1a 3 a 1a 2 a 6      18œ
15'42'44' 17'10' 12'      Vir07'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Inc      SSx  SexSex    Mid
s 1      a 0  s 0s 0    28œ
45'      10'  38'19'    Tau

Grand Trine with Moo: 5Tau23'41" and Sat: 9Cap49'39" and Asc: 7Vir39'08"Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 34.9 ( 2) + 13.6 ( 3) + 0.7 ( 3) = 49.2 ( 2) / 10.7%
Moon: 36.0 ( 1) + 18.2 ( 1) + 0.1 ( 5) = 54.4 ( 1) / 11.8%
Mercury: 14.9 (12) + 13.4 ( 4) + 0.0 ( 7) = 28.3 ( 8) / 6.2%
Venus: 17.2 ( 8) + 12.7 ( 6) + 0.0 ( 8) = 29.9 ( 7) / 6.5%
Mars: 15.7 ( 9) + 7.2 (10) + 0.0 ( 9) = 23.0 (10) / 5.0%
Jupiter: 32.5 ( 3) + 13.4 ( 5) + 0.5 ( 4) = 46.3 ( 3) / 10.1%
Saturn: 22.3 ( 5) + 12.2 ( 7) + 1.2 ( 1) = 35.7 ( 6) / 7.8%
Uranus: 13.5 (13) + 11.5 ( 8) + 0.0 (10) = 25.0 ( 9) / 5.5%
Neptune: 29.0 ( 4) + 8.1 ( 9) + 0.1 ( 6) = 37.2 ( 4) / 8.1%
Pluto: 17.9 ( 7) + 3.6 (13) + 1.1 ( 2) = 22.7 (11) / 4.9%
Chiron: 15.5 (10) + 5.9 (11) + 0.0 (11) = 21.4 (12) / 4.7%
Node: 8.5 (14) + 5.2 (12) + 0.0 (12) = 13.7 (14) / 3.0%
Lilith: 5.4 (15) + 0.0 (17) + 0.0 (13) = 5.4 (17) / 1.2%
Fortune: 5.0 (16) + 0.6 (16) + 0.0 (14) = 5.6 (16) / 1.2%
Vertex: 5.0 (17) + 3.3 (14) + 0.0 (15) = 8.3 (15) / 1.8%
Ascendan: 20.0 ( 6) + 16.7 ( 2) + 0.0 (16) = 36.7 ( 5) / 8.0%
Midheave: 15.0 (11) + 1.4 (15) + 0.0 (17) = 16.4 (13) / 3.6%
Total: 308.4 + 147.0 + 3.8 = 459.2 / 100.0%