ōÅĖÕŻÉÅ ÄĮĪĪŁÅ ĒĻŅĻÓĖĻŠĮ ķĻÓĖף

‚€€€€€€€<11>29Lib39'39"€€€€<10> 3Lib35'59"€€€€€<9>24Leo07'25"€€€€€€€€€€€€€€€ƒ
  Moo 25Lib44'41"   
  Jup 26Lib10'38"   
    
    
    
    
   Sun 29Vir34'31"  
   Mer 16Vir15'08"  
   Mar 10Vir47'17"  Nod 22Leo13'27"r 
   Ven 2Vir52'07"  Ver 17Can57'46" 
<12>17Sco48'37"€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€ 6Can35'52"<8>
  Astrolog 5.41G chart  
  current Moscow  
  Fri 22 Sep 2017 12:36:58  
  Moscow  
  ST +3:00 GMT  
  37œ37'04"E 55œ45'06"N  
  UT: 9:36:58, Sid.T: 12:13:13  
  Placidus Houses  
  Tropical / Geocentric  
  Julian Day = 2458018.9007  
<1> 1Sag58'40"€€€€€‡ †€€€€€ 1Gem58'40"<7>
 Sat 21Sag48'28"   
 Lil 24Sag40'12"   
 For 28Sag08'50"   
   
   
   
   
   
   
   
<2> 6Cap35'52"€€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€17Tau48'37"<6>
 Plu 16Cap51'52"r  Nep 12Pis23'14"r   
  Chi 26Pis24'58"r   
    
    
    
    
    
    
    
   Ura 27Ari34'53"r  
„€€€€€€€€€€€€€€€24Aqu07'25"<3>€€€€€ 3Ari35'59"<4>€€€€€29Ari39'39"<5>€€€€€€€€…


Astrolog 5.41G chart for current Moscow
Fri 22- 9-2017 12:36:58 (ST +3:00 GMT)
Moscow 37œ37'04"E 55œ45'06"N

SunLibVirVirVirLibScoCanSagScoSagVirScoScoLeoScoLib
29œ12œ22œ16œ20œ12œ10œ13œ20œ23œ27œ10œ12œ13œ23œ
Vir39'54'13'10'52'41'34'58'13'59'53'07'51'46'46'35'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
MooLibVirLibLibScoCanCapSagCapVirScoScoVirScoLib
25œ29œ25œ23œ26œ11œ23œ25œ26œ13œ14œ
Lib59'18'15'57'46'39'03'18'04'59'12'56'51'51'40'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 MerVirVirLibScoCanSagScoGemVirScoScoLeoLibVir
 16œ13œ14œ16œ21œ17œ24œ24œ
 Vir33'31'12'01'55'19'33'20'14'27'11'06'06'55'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
  VenVirVirLibCanGemScoGemLeoLibScoLeoLibVir
  29œ27œ14œ27œ28œ10œ17œ18œ
  Vir49'31'20'13'37'51'38'32'46'30'24'25'14'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SSqConConMarLibScoCanGemScoGemVirScoScoLeoLibVir
a 0s 5a 710œ11œ13œ18œ14œ21œ22œ
02'27'55'Vir28'17'11'35'49'36'30'43'28'22'22'11'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Con  SSqJupScoCanCapSagCapVirScoScoVirScoLib
a 0  a 026œ23œ26œ11œ24œ25œ27œ14œ14œ
25'  23'Lib59'52'16'31'17'12'25'09'04'04'53'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Sex    SatAquAquCapAquLibSagSagLibSagSco
s 3    21œ24œ22œ23œ24œ11œ12œ
56'    Sag41'05'20'06'00'14'58'53'53'42'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
IncOpp Tri OppTriUraAriPisAriGemAquAquGemAquCan
s 1a 1 s 5 a 1a 527œ11œ24œ26œ27œ14œ15œ
59'50' 17' 24'46'Ari59'13'59'54'07'51'46'46'35'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SesOpp OppSes SSqNepAquPisGemAquAquTauCapSag
a 1s 3 a 1a 1 a 012œ14œ19œ15œ22œ22œ
38'51' 35'12' 11'Pis37'24'18'31'16'10'10'59'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 TriSes     PluAquScoCapCapLibSagSco
 a 0s 1     16œ21œ17œ24œ25œ
 36'00'     Cap38'32'46'30'24'25'13'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Inc   Inc    ChiGemAquAquTauCapCap
a 0   a 0    26œ10œ12œ22œ29œ
40'   14'    Pis19'32'16'11'11'00'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
     Tri  BQn NodLibLibLeoLibVir
     a 0  s 0 22œ23œ25œ12œ12œ
     24'  38' Leo26'11'05'06'54'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Sex          LilSagLibSagSco
s 1          24œ26œ13œ14œ
04'          Sag24'18'19'08'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Squ      Tri     ForLibSagSco
a 1      s 0     28œ15œ15œ
25'      33'     Sag03'03'52'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Qui  SSq          VerVirLeo
s 0  s 0          17œ24œ25œ
23'  05'          Can58'46'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Sex  Squ     SSq    SesAscSco
s 2  a 0     s 0    a 0
24'  53'     06'    59'Sag47'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Con  SSx            Mid
s 4  s 0            
01'  43'            Lib

No major configurations in aspect grid.Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 38.0 ( 1) + 11.0 ( 7) + 0.0 ( 8) = 49.0 ( 3) / 10.6%
Moon: 27.5 ( 3) + 26.5 ( 1) + 0.0 ( 9) = 54.1 ( 1) / 11.7%
Mercury: 27.8 ( 2) + 11.4 ( 6) + 0.3 ( 6) = 39.5 ( 4) / 8.5%
Venus: 20.1 ( 8) + 6.9 (10) + 0.0 (10) = 27.1 (10) / 5.9%
Mars: 16.6 (10) + 12.8 ( 4) + 0.6 ( 1) = 30.0 ( 7) / 6.5%
Jupiter: 26.5 ( 4) + 23.0 ( 2) + 0.6 ( 2) = 50.0 ( 2) / 10.8%
Saturn: 21.2 ( 6) + 2.9 (13) + 0.6 ( 3) = 24.7 (11) / 5.3%
Uranus: 14.6 (11) + 15.8 ( 3) + 0.1 ( 7) = 30.6 ( 5) / 6.6%
Neptune: 17.8 ( 9) + 11.5 ( 5) + 0.5 ( 5) = 29.7 ( 8) / 6.4%
Pluto: 10.3 (14) + 7.1 ( 9) + 0.6 ( 4) = 18.0 (12) / 3.9%
Chiron: 13.0 (12) + 3.9 (12) + 0.0 (11) = 16.9 (13) / 3.7%
Node: 4.3 (17) + 1.9 (16) + 0.0 (12) = 6.2 (17) / 1.4%
Lilith: 12.0 (13) + 1.7 (17) + 0.0 (13) = 13.7 (14) / 3.0%
Fortune: 5.0 (15) + 2.1 (15) + 0.0 (14) = 7.1 (16) / 1.5%
Vertex: 5.0 (16) + 2.3 (14) + 0.0 (15) = 7.3 (15) / 1.6%
Ascendan: 23.8 ( 5) + 6.3 (11) + 0.0 (16) = 30.2 ( 6) / 6.5%
Midheave: 20.4 ( 7) + 7.7 ( 8) + 0.0 (17) = 28.1 ( 9) / 6.1%
Total: 304.0 + 154.9 + 3.2 = 462.1 / 100.0%