äĮĪĪŁÅ ×ĮŪÅĒĻ ĒĻŅĻÓĖĻŠĮ

‚€€€€€€€<11> 6Lib18'13"€€€€<10> 4Vir56'27"€€€€€<9>25Can40'04"€€€€€€€€€€€€€€€ƒ
 Chi 16Lib43'55"  Sun 5Vir10'11"   
  Lil 6Vir53'05"   
  Ven 26Vir24'43"   
    
    
    
    
    
   Mer 25Leo56'18"  
   Nep 26Can36'15"  Ver 28Gem12'39" 
<12>29Lib36'04"€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€17Gem37'34"<8>
 Sat 15Sco12'14"   
  Astrolog 5.41G chart  
  Thu 28 Aug 1749 12:00:00  
  ST +0:34:40 GMT  
  8œ40'00"E 50œ07'00"N  
  UT: 11:25:20, Sid.T: 10:27:09  
  Placidus Houses  
  Tropical / Geocentric  
  Julian Day = 2360108.9759  
   For 24Tau20'05" 
<1>17Sco38'05"€€€€€‡ †€€€€€17Tau38'05"<7>
 Plu 29Sco10'09"   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
<2>17Sag37'34"€€€€€Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€Š€€€€€29Ari36'04"<6>
 Mar 3Cap33'04"  Ura 18Aqu48'17"r   
 Nod 16Cap56'39"r    
    
    
    
    
    
    
   Jup 25Pis58'07"r  
   Moo 11Pis52'11"  
„€€€€€€€€€€€€€€€25Cap40'04"<3>€€€€€ 4Pis56'27"<4>€€€€€ 6Ari18'13"<5>€€€€€€€€…


Astrolog 5.41G chart for
Thu 28- 8-1749 12:00:00 (ST +0:34:40 GMT) 8œ40'00"E 50œ07'00"N

SunGemVirVirScoGemLibScoLeoLibVirScoVirCanLeoLibVir
15œ15œ10œ26œ15œ17œ25œ11œ14œ11œ
Vir31'33'47'21'34'11'59'53'10'57'03'01'45'41'24'03'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
OppMooGemSagAquPisCapPisTauCapSagAquGemAriTauCapGem
s 611œ19œ18œ13œ19œ20œ29œ14œ18œ14œ
42'Pis54'08'42'55'32'20'14'31'18'24'22'06'02'45'24'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 MerVirLibGemLibScoLeoLibVirScoVirCanCanLibVir
 25œ11œ29œ10œ22œ11œ12œ21œ10œ27œ
 Leo10'44'57'34'22'16'33'20'26'24'08'04'47'26'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 SSxVenScoSagLibSagLeoLibLibScoVirCanLeoLibVir
 a 026œ14œ26œ20œ26œ27œ21œ16œ25œ12œ22œ15œ
 28'Vir58'11'48'36'30'47'34'40'38'22'18'01'40'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Tri   MarAquSagCapLibSagScoCapScoPisAriSagSco
s 1   14œ26œ15œ16œ25œ10œ13œ10œ
37'   Cap45'22'10'04'21'08'14'13'56'52'35'14'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 IncOpp JupCapPisTauCapCapAquGemAriTauCapGem
 a 0s 0 25œ20œ26œ27œ21œ16œ25œ12œ21œ15œ
 01'26' Pis35'23'17'34'21'27'25'09'05'48'27'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
QuiTri    SatCapVirScoScoSagLibLeoVirScoLib
s 1a 3    15œ20œ22œ16œ11œ19œ16œ10œ
57'20'    Sco00'54'11'58'04'02'46'42'25'04'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
   SSq SquUraTauCapSagAquScoAriAriCapSco
   a 0 a 318œ17œ27œ23œ26œ
   15' 36'Aqu42'59'46'52'50'34'30'13'52'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
SesSSxSex Tri  NepVirVirLibLeoGemCanVirLeo
s 0a 0a 0 s 0  26œ27œ21œ16œ25œ12œ22œ15œ
15'39'11' 38'  Can53'40'46'44'28'24'07'46'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
 SquSex Tri  TriPluScoSagLibAquVirScoLib
 a 3a 2 s 3  a 229œ23œ18œ26œ13œ23œ17œ
 13'45' 12'  33'Sco57'03'01'45'41'24'03'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
BQn        ChiSagVirLeoLeoScoVir
s 1        16œ26œ22œ25œ
08'        Lib50'48'32'28'10'50'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
         SquNodScoPisAriSagSco
         a 016œ11œ20œ17œ10œ
         12'Cap54'38'34'17'56'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Con           LilCanLeoLibVir
a 1           15œ12œ
42'           Vir36'32'15'54'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
Qui           ForGemLeoCan
s 0           24œ11œ20œ14œ
27'           Tau16'59'38'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
        Inc    VerVirLeo
        a 0    28œ
        57'    Gem55'34'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
QuiTri  SSq ConSqu  SSxSex   AscLib
s 0s 5  a 0 s 2a 1  s 0s 0   17œ11œ
27'45'  54' 25'10'  54'41'   Sco17'
€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€Š€€€
ConOpp  Tri Qui         Mid
a 0a 6  s 1 s 1         
13'55'  23' 44'         Vir

Grand Trine with Jup: 25Pis58'07" and Nep: 26Can36'15" and Plu: 29Sco10'09"
Kite with Jup: 25Pis58'07" and Nep: 26Can36'15" and Plu: 29Sco10'09"
to Ven: 26Vir24'43"Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
Sun: 37.0 ( 1) + 26.7 ( 1) + 0.0 ( 6) = 63.7 ( 1) / 12.4%
Moon: 36.0 ( 2) + 13.6 ( 7) + 1.6 ( 2) = 51.3 ( 2) / 10.0%
Mercury: 22.7 ( 7) + 9.8 (11) + 0.7 ( 4) = 33.2 ( 8) / 6.5%
Venus: 16.8 (11) + 14.4 ( 6) + 0.7 ( 3) = 31.9 (10) / 6.2%
Mars: 13.7 (12) + 11.3 (10) + 0.0 ( 7) = 25.1 (12) / 4.9%
Jupiter: 26.6 ( 4) + 21.1 ( 2) + 1.7 ( 1) = 49.4 ( 3) / 9.6%
Saturn: 17.9 (10) + 13.4 ( 8) + 0.7 ( 5) = 32.0 ( 9) / 6.2%
Uranus: 18.5 ( 9) + 6.9 (12) + 0.0 ( 8) = 25.4 (11) / 4.9%
Neptune: 24.6 ( 5) + 20.5 ( 3) + 0.0 ( 9) = 45.1 ( 4) / 8.7%
Pluto: 32.0 ( 3) + 12.6 ( 9) + 0.0 (10) = 44.6 ( 5) / 8.6%
Chiron: 6.0 (14) + 1.8 (13) + 0.0 (11) = 7.8 (14) / 1.5%
Node: 6.0 (15) + 1.2 (15) + 0.0 (12) = 7.2 (15) / 1.4%
Lilith: 8.1 (13) + 1.3 (14) + 0.0 (13) = 9.4 (13) / 1.8%
Fortune: 5.0 (16) + 1.0 (16) + 0.0 (14) = 6.0 (16) / 1.2%
Vertex: 5.0 (17) + 0.1 (17) + 0.0 (15) = 5.1 (17) / 1.0%
Ascendan: 23.2 ( 6) + 16.0 ( 5) + 0.0 (16) = 39.2 ( 6) / 7.6%
Midheave: 21.2 ( 8) + 17.7 ( 4) + 0.0 (17) = 38.9 ( 7) / 7.6%
Total: 320.4 + 189.4 + 5.4 = 515.1 / 100.0%